Selasa, 25 Oktober 2011

Bab Waqof dan Ibtida’

باب الوقف والإبتداء

BAB WAQOF DAN IBTIDA’

1. WAQOF.

Waqof menurut bahasa artinya: berhenti/ menahan, dan menurut istilah artinya: menghentikan suara dan perketaan sebentar (menurut adat) untuk benafas bagi Qori’, (pembaca Al-Quran) dengan niat untuk melanjutkan bacaan bukan berniat menghentikan bacaan.

Waqof ini boleh dilakukan hanya pada akhir ayat (Ro’sul ayat) dan bernafas: tidak boleh dipertengahan antara dua kata (kalimat) yang bentuk tulisannya bersambung seperti: اينما asalnya اين- ما waqof ini bukanlah saktah dan bukan qotho’

Adapun saktah menurut bahasa artinya: mencegah dan menurut istilah artinya: berhenti antara dua kalimat tampa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan, saktah ini yang berlaku diantara dua kalimat seperti: كلا بل ران dan menurut imam hamzah juga berlaku pada setiap sukun atau tanwin brtemu dengan hamzah seperti contoh: عذاب اليم، قل إنّ هدىً dan pada pertenghan kalimat seperti contoh: وبالأخرة

Menurut Imam Hafsh saktah didalam Al-Qur’an hanya ada empat (4) yaitu:

1. ولم يجعل له عواجا (الكهف :1)

2. من مرقدنا هدى (يس: 52)

3. وقيل من راق (القيامة: 26)

4. كـلاّ بل ران (المطففين: 14)

2. QOTHO’

Adpun qotho menurt bahasa Artinya: memotong, menurut istilah Artinya: menghentikan bacaan dengan tidak melanjutkan sehingga Qori’ (pembaca Al-Qur’an) apabila hendak melanjutkan disunnatkan

membaca ta’awwudz أعوذبالله من الشيطان الرجيم

3. IBTIDA’

Ibtida’ Menurt bahasa artinya: Memulai menurut istilah artinya: memulai bacaan sesudah waqof, ibtida’ ini boleh dilakukan hanya pada perkataan/ kalimat yang tidan merusak arti susunan kalimat:

صراط الذين أنعمت عليهم

Dalam ayat tersebut tidak boleh ibtida’/ mengulang dari kalimat الذين tetapi harus diulang dari kalimat صراط


أقسام الوقف

PEMBAGIAN WAQOF

Secara umum waqof dibagi 4:

1. إضطراري

2. إنتظاري

3. إختباري

4. إختياري

Keterangan:

1. إضطرارى: Artinya terpaksa, yaitu waqof dilakukan oleh Qori’ (pembaca) karena kehabisan nafas, batuk, lupa dan lain sebagainya.

Dalam hal ini Qori’ boleh berhenti pada kalimat manapun yang ia sukai akan tetapi wajib memulai bacaan dari kalimat dimana ia berhenti, jika ibtida’/ memulai seperti itu maka dibenarkan (tidak merusak makna kalimat)

2. انتظاري: Artinya berhenti menunggu , yaitu Qori’ berhenti pada sebuah kata yang perlu dihubungkan dengan kalimat wajah lain pada bacaannya ketika ia menghimpun beberapa qiroat karena adanya perbedaan riwayat

3. إختباري: Artinaya berhenti diuji , yaitu ketika Qori’ diuji untuk menerapkan Almaqtu’ (kalimat terpotong) seperti: أين- ما dan Almaushul (kalimat bersambung)

Keteranagan :

Dalam waqof tersebut Qori’ (pembaca) hanya boleh berhenti karena hajat/ keperluan, seperti ditanya oleh penguji atau karena sedang mengajar

4. أختياري Artinya: berhenti yang dipilih waqof. Waqof ikhitiyari inilah waqof yang disengaja/ dituju/ dipilih, bukan karena sebab-sebab diats (no 1, 2 dan 3)

Waqof Ikhtiyari dibagi menjadi 4 macam

1. Waqof Tam

2. Waqof Kafi

3. Waqof Hasan

4. Waqof Qobich

Keterangan:

1. Waqof Tam yaitu: berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya (tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya, baik dari lafadz maupun makna). Waqof ini pada umumnya terdapat diakhir ayat (Ro’sul ayat) seperti waqof dalam ayat: مالك يوم الدين۝

dan ketikan habis qishoh seperti berheniti pada:

اُولَئِكَ عَلىَ هُدًى مِنْ رَبّهِمْلاوَاوُلئَِكَ هُمُ المُفْلِحُون۝إِنَّ الّذِينَ كـَفَرُوا.

Terkadang Waqof Tam berhenti sebelum sampai pada akhir ayat seperti waqof pada:

وَجَعَلُوا اَعِزّةَ اَهلهاَ اَذِلّة وكـذا لك يفعلون۝

Terkadang waqof tam berhenti dipertengahan ayat seperti waqof pada:

لقد اضلّنّي عَنِ الذِكرِبَعدَ إذجَآءَنِىقلىوكان الشيطان للإِنسَانِ خَذُولاَ۝

Dan terkadang waqof tam berhenti pada sesudah akhir ayat seperti waqof pada :

وإِنّكُم لَتَمُرّونَ عَلَيهِم مُصبِحِين۝ وباليل...

Catatan:

Sebaiknya bagi Qori’ (pembaca) berhenti pada Waqof Tam tersebut dan ibtida’ (memulai) pada perkataan/ kalimat sesudahnya

  1. Waqof Kafi yaitu: berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan dengan makna kalimat sesudahnya tidak berkaitan dalam lafdznya.

sebaiknya Qori’ (pembaca) berhenti pada perkataan/ kalimat tersebut, dan memulai pada kalimat sesudahnya, seperti waqof pada: لا يؤمنون۝ dan memulai/ ibtida’ dari:

خَتَمَ الله عَلىَ قُلُوبِهِمْ ....

Terkadang Waqof Kafi ada yang lebih utama dari Waqof Kafi yang lain seperti waqof pada: في قلُوبِهِم مَرَضٌلا waqof ini kafi, tetapi yang lebih kafi waqof pada: فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌلافَزَدَهُمُ اللهُ مَرَضاً dan lebih kafi lagi waqof pada: بما كانو يكذبون۝

  1. Waqof Hasan yaitu: berhemti pada perkataan/ kalimat yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi lafadz dan maknanya masih bekaitan dengan lafadz dan makna sesudahnya seperti waqof pada: الحمدالله kemudian memulai (ibtida’) pada: رَبّ العَالمين, kalimat “Alhamdulillahi” ini sekalipun sempurna lafadz Allahu masih berkaitan dengan lafadz “Robbil alamina”

Maka Hukumnya:

1. Sebaiknya Qori’ (pembaca) berhenti pada Waqof Hasan ini dan btida’ pada perkataan/ klimat sesudahnya, jika ia merupkan Ro’sul ayat seprti waqof pada:رَبِ العَالَمِينَ dan memuai dari ayat:

الرحمنِ الرّحِم

2. Qori’ (pembaca) boleh berhenti pada Waqof Hasan dan memulai dari kalimat sebelum waqof tersebut jika buakn Ro’sul ayat seperti waqof pada: الحمد لله maka harus mengulang الحمدلله untuk disambung denganربّ العالمين karena ibtida’ )memulai( dariربّ العالمين dalah Waqof Qobich (buruk)

  1. Waqof Qobich yaitu: berhenti pada perkataan/ kalimat yang tidak sempurna susunan kaimatya, karena lafadz dan makanya masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya seperti waqof pada:

الحمد لله ربّ العالمين۝ مالك.....

Dari ayat: مالك يوم الدين karena مالك dan يوم الدين adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan (kata majmuk) yaitu mudlof dan mudlof ilaih Qori’ (pembaca) tidak boleh berheti dengan sengaja pada Waqof Qobich kecuali karena darurat, seperti kehabisan nafas, bersin dan sebagainya. Berhenti pada Waqof Qobich dengan alasan tersebut dinamakan waqof dlorurat. Begitu pula tidak boleh ibtida’ pada perkataan/ kalimat yang sesudah Waqof Qobich tersebut.

Dan paling qobich (paling buruk) waqof dan ibtida’ pada perkataan yang menggambarkan kelainan makna.

Diantara Waqof Qobich adalah waqof pada perkataan yang pemahamannya tidak pantas bagi Allah seperti waqof dalam ayat:

إنّ الله لا يستحيي* أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَابَعُوضَةً فَمَافَوْقَهَاقلى(البقرة: 26)

Artinya: Sesungguhnya allah tidak malu

Atau pada perkataan yang pemahamannya menyalahi aqidah seperti waqof dalam ayat:

إنّ الله لا يهدى*القَوْمَ الظَالمِينَ ( الأحقاف: 10)

Artinya: Sesungguhnya Allah Tidak Memberi Petunjuk

Atau pada perkataan yang pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh allah seperti wqof pada ayat:

إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَقلىوَالمَوْتَى* يَبْعَثُهُمُ الله (الأنعام: 36

Artinya: Sesungguhnya allah telah mangabulkan orang-prang yang mendengarkannya dan orang-orang mati

Atau pada perkataan yang tidak bisa difaham maknanya ,seperti waqof pada ayat.

بسم*الله الرحمن الرحيم

Artinya: dengan nama allah

الوقف على حروف المدّ (العلة)

WAQOF PADA HURUF MAD (HURUF ILLAT)

1. ALIF DIAKHIR KATA/ KALIMAT

1. Tetap dibaca ketika waqof seperti:

فَإِنْ كاَنَتَا*اِثْنَتَيْنِ ( النساء :176)

2. Dibuang ketika diwashol dengan huruf mati seperti: فَإِنْ كاَنَتَِثْنَتَيْنِ

2. WAWU DIAKHIR KATA/ KALIMAT

  1. Tetap dibaca ketika waqof seperti:

وَامْتَازُوْا*اليَوم َ( يس: 59)

  1. Dibuang ketika diwashol dengan huruf sukun seperti: وَاَمْتَازُاليَوْمَ

3. YA’ DIAKHIR KATA/ KALIMAT

  1. Ya’ diakhir kata yang dibuang bentuk tulisannya dalam mushaf ketika diwaqof/ washol tidak boleh dibaca (dibuang) seperti:

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۝( المؤمنون :99) يّاعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ۝(الزمر: 16)

Tidak boleh dibaca:قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِيْ۝ ياعِبَادِفَاتَّقُونِيْ۝

Tetapi menurut riwayat Imam Hafsh ya’ dalam kata “أَتَانِ: النمل: 36 (dibuang dalam bentuk tulisannya) apabila diwaqof ada dua bacaan:

1. Ya’nya tetap dibaca, dibaca:

فَمَا أَتَانِيْ*الله خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ

2. Ya’nya dibuang, dibaca:

فَمَا أَتَانِ*الله خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ

Dan apabila Washol, maka ya’ tetap dibaca dengan harokat fathah, dibaca:

فَمَا أَتَانِيَ الله خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ

  1. Ya’ diakhir kata yang tidak dibuang (tetap dalam bentuk tulisannya) dalam mushaf.

Apabila washol (disambung dengan kaliamt sesudahnya) dibagi 3 (tiga) :

1. Ya’ harokat fathah maka ya’nya tetap dibaca, seperti:

وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُور: السباء: 13

2. Ya’ Sukun (Mati) dan berhadapan dengan huruf yang berharokat, maka ya’’nya tetap dibaca, seperti:

تَوَفَّنِِيْ مُسْلِماً وَالحِقْنِيْ بِالصَّلِحِيْن ( يوسف :101 )

3. Ya’ Sukun (Mati) dan berhadapan dengan huruf mati, maka ya’nya dibuang sperti:حَاضِرِى المَسْجِدِالحَرَامِ (البقرة: 196)

Apabila waqof, baik berharokat,sukun/ mati maka ya’nya tetap dibaca seperti:

تَوَفَّنِِيْ مُسْلِماً وَالحِقْنِيْ *بِالصَّلِحِيْن۝(يوسف :101)

وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيْ*الشَّكُور۝(السباء:13)

حَاضِرِىْ * المَسْجِدِالحَرَامِ (البقرة: 196)

الوقف على التاء والهاء

WAQOF PADA TA’ & HA’

1. TA’ TA’NITS

Ta’ muannas (تاء تاءنيث) dalam isim pada akhir kata/ kalimat ada 2 (dua) bentuk :

1. Ditulis dalam bentuk Ha’ta’nis/ ta’ marbuthoh (ة ـة) Adapun ketika waqof pada kalimat tersebut, Apabila Ta’ta’nis tersebut berbentuk Ha’ta’nis (ـة) baik berharokat fathah, kasrah atau dlommah, tanwin atau tidak maka harus diwaqofkan dalam bunyi ha’ sakinah (ـهْ هْ) seperti dalam contoh:

إنّ الصلاهْ

Ketika washol dibaca:

إنّ الصّلاَةَ تـنهَى عَنِ الفَحْشَآءِوَالمــُنْكَرْ..الأية

Dan: وَمَابـِـكُمْ مِنْ نِعْمَهْ

Ketika washol dibaca :وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله. الاية

2. Ditulis dalam bentuk Ta’majruroh/ Ta’mabsuthoh (ت) Adapun ketika waqof pada kalimat tersebut Apabila Ta‘ta’nis tersebut berbentuk Ta’majruroh (ت) baik berharokat fathah, kasrah atau dlommah, ditanwin atau tidak maka harus diwaqofkan dalam bunyi Ta’ Seperti dalam contoh: وًكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتْ.....

Ketika washol dibaca:

وَكَذَالِكَ حَقّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ عَلَى الذِيْنَ فَسَقُوا....(الآية )

2. HA’ DLOMIR (هُ/ هِ/ هَا)

Ha’dlomir ketika diwaqof ada 3 (tiga) hal

1. Apabila Ha’ tersebut berharokat fathah, dengan kata lain Ha’ muannas ketika waqof yang lebih utama waqof pada Alif, seperti: وَالشَمسِ وَضُحَهَا

2. Apabila ha’ tersebut berharokat dlommah/ kasrah, ketika waqof yang lebih utama waqof pada ha’ sakinah/ sukun, seperti:

قال لَهْ، وَاَنَا اَجْزِيْ بِهْ...

3. Dan apabila Ha’ tersebbut diapit dua harokat dan disambung dengan kalimat sesudahnya maka harus dibaca panjang 1 Alif (Mad shilah) seperti: إنّهُ بِعِبَادِهِ خَبَيْرٌ dibaca: إِنَّهُوْ بِعِبَادِهِي خَبِيْرٌ

علا مة الوقف

TANDA-TANDA WAQOF

NO

NAMA

TANDA WAQOF

KETERANGAN

1

لازم

م

Harus berhenti

2

ممنوع

لا

Tidak boleh berhenti tanpa mengulang. kecuali pada Ro’sul ayat,boleh berhemti tanpa mengulang

3

جائز

ج

Boleh berhenti boleh terus

4

الوقف اولى

قلى

Boleh terus berhenti lebih baik

5

الوصل اولى

صلى

Boleh berhenti terus lebih baik

6

معانقة

ﻨ ﻨ

Hanya boleh behenti pada salah satu tanda waqof

7

مطلق

ط

Boleh terus, berhenti lebih baik.

8

مجوّز

ز

Boleh berhenti, terus lebih baik.

9

مرخص

ص

Boleh berhenti, terus lebih baik

10

قيل الوقف

ق

Sebagian kecil Qurro membolehkan berhenti.

11

وقف

وقف

Baik berhenti, dan terus tidak salah.

12

سكتة

س

Berhenti sejenak tanpa barnafas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar